Privacybeleid


BrillenCentrale Groningen, VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) gevestigd aan Hoofdstraat 261 /Pand 3, NL-9828 PC  Oostwold, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.brillencentrale.com/voordeeloptiek
voordeeloptiek@brillencentrale.com
Hoofdstraat 261 -3
NL-9828 PC  Oostwold Westerkwartier
+31 6 23202416

Wubbo F.  Rosevink is de Functionaris Gegevensbescherming van VoordeelOptiek Oostwold

Persoonsgegevens die wij verwerken en bewaartermijn
VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek.nl) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bovenstaande opsomming van persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard voor belastingtechnisch gebruik.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- kredietwaardigheidscheck

Bij VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt.
Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen.
Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [Billink BV, Jan Leentvaarlaan 65, 3065 DC Rotterdam], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@brillencentrale.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) tussen zit. VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Online computer systeem; de webwinkel www.brillencentrale.com/voordeeloptiek voor het online aankopen van aan de brillenoptiek gerelateerde artikelen met een betaalverplichting indien tot aankoop wordt overgegaan.


Delen van persoonsgegevens met derden
VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek.nl) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@brillencentrale.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
BrillenCentrale Groningen, VoordeelOptiek Oostwold (voordeeloptiek) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via: klantenservice@brillencentrale.com