Gebruiksvoorwaarden voor deze website

Deze voorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website (de "Website") van BrillenCentrale Groningen ("BrillenCentrale Groningen"), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (de "Informatie").

BrillenCentrale Groningen wijst u erop dat deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. BrillenCentrale Groningen adviseert u daarom om geregeld te controleren of de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.

  • Deze Gebruiksvoorwaarden pagina afdrukken? Klik op de blauwe Print knop
  • Bekijkt u deze pagina op uw mobiel? Draai deze dan naar landscape modus.

Informatie en aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die BrillenCentrale Groningen besteedt aan de samenstelling van de Website en de daarop gepubliceerde Informatie, kan BrillenCentrale Groningen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde Informatie. De op de Website opgenomen Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

BrillenCentrale Groningen is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van de aanwezigheid van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie op deze website, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BrillenCentrale Groningen.

BrillenCentrale Groningen is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Informatie van derden

Eventuele op deze Website geplaatste Informatie van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. BrillenCentrale Groningen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Bepaalde (hyper)links binnen deze Website kunnen leiden naar door derden beheerde, externe websites. BrillenCentrale Groningen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Website en de daarin en daarop opgenomen Informatie bij BrillenCentrale Groningen. Hieronder zijn nadrukkelijk begrepen alle rechten op de op de website opgenomen en afgebeelde handelsnamen, woord- en beeldmerken en logo's van BrillenCentrale Groningen, waaronder, maar niet uitsluitend, InslijpCentrale Groningen, Brilreparaties Nederland en VoordeelOptiek Oostwold.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BrillenCentrale Groningen.

Nietigheid

Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Voordeelacties

De acties en of aanbiedingen die op deze Website aangeboden worden zijn alleen geldig bij desbetreffende dochterondernemingen of afdelingen. Op alle acties zijn de bij de actie genoemde actievoorwaarden van toepassing.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.