Algemene voorwaarden van BrillenCentrale Groningen.

Al onze leveringen en transacties geschieden uitsluitend op deze Algemene voorwaarden. Wij verzoeken u deze goed te lezen voor u gebruikt maakt van onze diensten.

Door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling, reparatie of inslijpopdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de Algemene voorwaarden van BrillenCentrale Groningen en met de Algemene voorwaarden zoals op de betreffende dochteronderneming is vermeldt.

Onze dochterondernemingen Brilreparaties Nederland, InslijpCentrale Groningen en VoordeelOptiek Oostwold hanteren eigen specifieke Algemene Voorwaarden en bepalingen, welke u op de desbetreffende website per onderneming kunt nalezen.
De algemene voorwaarden van BrillenCentrale Groningen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Groningen onder nummer 02076682

 • Deze Algemene voorwaarden afdrukken? Klik op de blauwe print knop
 • Bekijkt u deze pagina op uw mobiel? Draai deze dan naar landscape modus.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen BrillenCentrale Groningen, inclusief haar dochterondernemingen, en de opdrachtgever komt tot stand nadat de opdrachtgever een bestelling, reparatie- of inslijpopdracht heeft geplaatst.

De administratie van BrillenCentrale Groningen geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door opdrachtgever aan BrillenCentrale Groningen verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door BrillenCentrale Groningen verrichte diensten en leveringen.

BrillenCentrale Groningen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden en de specifiek op de betreffende website(s) van de dochterondernemingen geplaatste Algemene voorwaarden erkent de opdrachtgever dit eveneens.

Prijzen, tarieven en betaling

Alle prijzen voor de aangeboden producten, diensten en toeslagen zijn in Euro's, B.T.W. en verzendkosten worden op de betreffende website(s) inclusief of exclusief aangekondigd.

Omdat wij niet op rekening leveren dienen alle inslijpopdrachten, bestellingen en reparatie opdrachten door de opdrachtgever binnen de gestelde factuur betaaltermijn doch uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst factuur/ factuurdatum in het vooruit worden betaald, zonder extra korting of compensatie. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de opdrachtgever gehouden tot betaling van 5% administratiekosten.

Indien BrillenCentrale Groningen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens alle externe incassokosten verschuldigd, overeenkomstig het "Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten".

Niet afgehaalde/ betaalde producten

Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van BrillenCentrale Groningen aan de klant dat het product gereed is, en/of een betaalverzoek de klant gedurende een periode van drie maanden ingaande vanaf de datum van het eerste betaalverzoek/ bericht heeft nagelaten het product te betalen of een betalingsregeling te treffen is BrillenCentrale Groningen en haar dochterondernemingen bevoegd het product te vernietigen en kan er geen enkele aanspraak meer worden gemaakt op het artikel of vergoeding.

Levertijden

Toegezegde levertijden zijn een aanname en geen fatale termijn. Aanspraken op overschrijding van de levertermijn zijn uitgesloten.

Transport

Vanaf het moment dat opdrachten en goederen naar en van BrillenCentrale Groningen of haar dochterondernemeingen worden verzonden, reizen zij voor rekening en risico van de opdrachtgever, BrillenCentrale Groningen is niet aansprakelijk voor beschadiging en/ of verlies tijdens transport.

 1. Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor risico van de aanbieder.
 2. BrillenCentrale Groningen en dochterondernemingen is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies tijdens het aanlever transport, u kiest zelf de verzendmethode, daarmee het risico.
 3. Door het plaatsen van een bestelling via onze site(s) gaat u met bovenstaande punten akkoord.

Breuk- beschadiging risico van brillenglazen en brilmonturen

Breuk- en beschadigingsrisico van nieuwe brillenglazen bij inslijp-, montage- en overige bewerkingen van organisch brillenglasmateriaal zijn voor onze rekening.

Een uitzondering hierop zijn: organische glazen met index anders dan 1.6, 1.67 of 1.74 bestemd voor een glasbril of nylor, flinters in nylors als gevolg van onvoldoende randdikte, en mineraal in nylor. Is volgens inzicht en mening van de uitvoerder InslijpCentrale Groningen de door opdrachtgever gemaakte glaskeuze niet in overeenstemming met het montuurtype, dan heeft InslijpCentrale Groningen de keuze om de bewuste inslijpopdracht te weigeren en zonder verdere bewerkingen en inslijpkosten aan opdrachtgever te retourneren. Glazen dienen voldoende randdikte te hebben, organisch minimaal 1,7 mm., en mineraal 1,8 mm. Voor een strip of rim montage minimaal 2,4 mm. Zijn de glazen dunner dan is het breukrisico voor de opdrachtgever.

Inslijpen van "gebruikte glazen" of in "gebruikte monturen" is geheel op risico opdrachtgever. Breuk of beschadiging aan de meegeleverde glazen en/of monturen opgetreden bij de assemblage worden door opdrachtgever zelf afgehandeld bij de betreffende montuur of glas leverancier.

Reparatie/ herstelopdrachten: Opticiens demonteren en bewaren zelf de eventueel geplaatste brillenglazen uit rand, strip, rim en nylor monturen, een uitondering hierop zijn randloze glasbrillen. Dit om elke achteraf discussie over de 'staat' van de brillenglazen uit te sluiten.
Particuliere consumenten die de brillenglazen niet zelf kunnen demonteren mogen de bril compleet met de brillenglazen naar ons verzenden, discussie achteraf over de staat van de brillenglazen is dan eveneens uitgesloten.

Toleranties

InslijpCentrale Groningen hanteert de volgende inslijp toleranties:

Voor unifocale glazen

 1. Verticale centrering 0.25 prdpt. verschil tussen R en L.
 2. Horizontale centrering (P.D. verschil) 0.50 prdpt. voor R/L samen.
 3. Max. toegestane fout asstand; 3/ cilinderwaarde.

Voor bifocale glazen

 1. Verticale centrering, segmenthoogte t.o.v. elkaar, max. 1 mm.
 2. Horizontale centrering 0.50 prdpt. voor R/L samen.
 3. Max. toegestane fout asstand; 3/ cilinderwaarde.
 4. Geen visueel waarneembare verdraaiing van de segmenten.

Voor multifocale glazen

 1. Verticale centrering, max. 1 mm.
 2. Horizontale centrering; 0.50 mm. voor R / L samen.
 3. Max. toegestane fout asstand; 3/ cilinderwaarde.
 4. Geen visueel waarneembare verdraaiing van de basaallijn.
Indien de ingeslepen glazen aan de hand van de hierboven genoemde toleranties niet akkoord zijn bevonden door InslijpCentrale Groningen, wordt het glas welke niet aan de toleranties voldoet, opnieuw door InslijpCentrale Groningen besteld en geleverd. Genoemde tolerantiewaarden gelden niet voor reeds voorgeslepen en/of gebruikte brillenglazen.

Klachten en reclamaties

Reclamaties over het inslijpen en montage van brillen zijn uitsluitend mogelijk binnen een week na levering en gelden niet wanneer de bril na de inslijpopdracht werd aangepast. In geval van reclamatie altijd de originele inslijpopdracht of een kopie daarvan bijvoegen.

De opdrachtgever dient zijn klacht/ reclamatie duidelijk kenbaar te maken bij de afdeling Support van InslijpCentrale Groningen en het desbetreffende artikel/ product, op eigen kosten te retourneren naar: BrillenCentrale Groningen, Hoofdstraat 261 -3, 9828 PC Oostwold Westerkwartier.

BrillenCentrale Groningen zal dan binnen veertien werkdagen de klacht proberen op te lossen, en zal de opdrachtgever hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Garantie

Op een door ons uitgevoerde reparatie of dienst, uitgezonderd inslijpopdrachten wordt drie (3) kalendermaanden garantie verleend. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper/ gebruiker, dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening, en vervalt de garantie aanspraak. Reclamatie achteraf over de staat van meeverzonden -al dien niet voorgemonteerde- brillenglazen van een reparatie/ herstelopdracht is uitgesloten.

Wijzigingen

BrillenCentrale Groningen en haar dochterondernemingen behoudt zich het recht voor om de informatie en de opgegeven prijzen op deze website (inclusief de tekst van de Algemene voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te hoeven doen.

Het verdient daarom aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website, de dochterondernemingen en deze Algemene Voorwaarden geregeld te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.